7/01/2011

Happy 60th Birthday Fred Schneider!

 

Photo: John Davisson via Pollstar